فروش قفسه هایپرمارکتی | قفسه بندی هایپرمارکتی | جنرال قفسه | لیست قیمت قفسه هایپرمارکتی


لیست قیمت قفسه هایپری

1400/1/30

 ردیف   تفکیک   نام کالا    قیمت فروش به ریال 
          1  صفحه هایپری سایز 95 ضخامت 0.6میل   صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm                551,250
         2  صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm                642,500
         3  صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm                732,500
         4  صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm                916,250
         5  صفحه هایپری سایز 95 ضخامت 0.7میل   صفحه هایپری با ابعاد 15cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               498,750
         6  صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               598,750
         7  صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                697,500
         8  صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                781,250
         9  صفحه هایپری با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                   900,000
        10  صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               993,750
         11  صفحه هایپری سایز 80 ضخامت 0.7میل   صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm                 530,000
        12  صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm                 617,500
        13  صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm                706,250
        14  صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm                882,500
        15  صفحه هایپری سایز 70 ضخامت 0.7میل   صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               463,750
        16  صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                542,500
        17  صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                  620,000
        18  صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               776,250
        19  صفحه هایپری سایز 55 ضخامت 0.7میل   صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm                371,250
        20  صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm               433,750
        21  صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm                497,500
       22  صفحه پشت ضخامت 0.7میل   صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 701,250
       23  صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm               576,250
       24  صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               508,750
       25  زاویه های هایپری ضخامت 1.25میل  زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.25mm                    50,000
       26  زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm                    70,000
       27  زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.25mm                    70,000
       28  زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.25mm                   81,250
       29  زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.25mm                     90,000
       30  زاویه های هایپری ضخامت 1.5میل ضخامت 2میل   زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm                 58,750
        31  زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm                    70,000
       32  زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm                   82,500
       33  زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm                  93,750
       34  زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm                  105,000
       35  زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm                  68,750
       36  زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm                   85,000
       37  زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm                  98,750
       38  زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm                113,750
       39  زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm                 127,500
       40  زاویه هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm                 155,000
        41  توری مش   توری مش هایپری با ابعاد 60cm * 180cm با مفتول 4mm             1,171,250
       42  توری مش هایپری با ابعاد 90cm * 180cm با مفتول 4mm               1,600,000
       43  پایه دیواری ضخامت 1.25 ضخامت1.5  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm                372,500
       44  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm                317,500
       45  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm                446,250
       46  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm              378,750
       47  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm                555,000
       48  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm               468,750
       49  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm                732,500
       50  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm                618,750
        51  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm                 912,500
       52  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm                 770,000
       53  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 8cm با ضخامت ورق 1.5mm            1,223,750
       54  پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm               1,090,000
       55  پایه دوبل هایپری   پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm          2,833,750
       56  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,107,500
       57  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,340,000
       58  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm           3,382,500
       59  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm           3,646,250
        60  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm          3,688,750
        61  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,930,000
       62  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             4,007,500
       63  پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             4,255,000
       64  پایه خود ایستا هایپری   پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm           2,236,250
       65  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm              2,360,000
       66  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm            2,507,500
       67  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm           2,636,250
       68  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             2,801,250
       69  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm            2,926,250
       70  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,092,500
        71  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,211,250
       72  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm             3,411,250
       73  پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm          3,533,750
       74  قید   قید هایپری با ابعاد 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 411,250
       75  قید هایپری با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 312,500
       76  حفاظ  حفاظ هایپری با ابعاد 95cm با مفتول 4mm                 122,500
       77   براکت            هایپری             ضخامت 2          ضخامت 1.5   براکت هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm                   100,000
       78  براکت هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm                  115,000
       79  براکت هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm                128,750
       80  براکت هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm                  145,000
        81  براکت هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm                   160,000
       82  براکت هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm               183,750
       83  براکت هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm                   82,500
       84  براکت هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm                  93,750
       85  براکت هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm                  105,000
       86  براکت هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm                 117,500
       87  براکت هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm                128,750
       88  براکت هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 1.5mm                  150,000
       89  ویترین طبقاتی 3طبقه    ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه              4,310,000
        90  ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه           5,213,750
        91  ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه            6,203,750
       92  ویترین طبقاتی 4طبقه    ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه            5,285,000
       93  ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه          6,538,750
       94  ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه            7,821,250
       95  ویترین ایستاد درپنج طبقه   ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه            7,632,500
       96  ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه             9,192,500
       97  ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه            10,750,000
       98  ویترین   پایه ویترین 3 طبقه                971,250
       99  پایه ویترین 4 طبقه              1,085,000
       100  پایه ویترین 5 طبقه              1,915,000
       101  پروفیل   پروفیل 1 متری                346,250
      102  پروفیل 1.5 متری                 497,500
      103  پروفیل 2 متری                 651,250
      104  استند قلابدار   ست استند قلابدار یکطرفه 3 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm          3,478,750
      105  ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm           3,808,750
      106  ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm            4,137,500
      107  ست استند قلابدار یکطرفه  6 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm            4,467,500
      108  ست استند قلابدار دوطرفه 3 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm             4,995,000
      109  ست استند قلابدار دوطرفه 4 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm          5,653,750
       110  ست استند قلابدار دوطرفه 5 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm             6,312,500
       111  ست استند قلابدار دوطرفه  6 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm           6,963,750
       112  استند زاویه دار   ست استند زاویه دار 3 طبقه  1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm           5,426,250
      113  ست استند زاویه دار 4 طبقه  1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm             6,152,500
      114  ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm               7,110,000
      115  ست استند زاویه دار 6 طبقه1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm           7,963,750
       116  ست استند زاویه دار 3 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm             6,155,000
      117  ست استند زاویه دار 4 طبقه  1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm           7,183,750
      118  ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm           8,236,250
       119  ست استند زاویه دار 6 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm             9,265,000
      120  جاحبوباتی   جاحبوباتی چهار طبقه70سانتی           8,276,250
       121  کفی حبوباتی   کفی حبوباتی با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,470,000
      122  کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm           1,798,750
      123  کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm              2,095,000
      124  کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm            2,385,000
      125  کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm             2,675,000
      126  کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm            1,803,750
      127  کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm              2,105,000
      128  کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm            2,392,500
      129  کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm           2,683,750
      130  سبد تکی   سبد هایپری تکی زاویه دار با ابعاد 30cm * 95cm            1,173,750
      131  سبد زاویه دار سایز 35cm*70cm                 925,000
      132  سبد زاویه دار سایز 35cm*47cm                785,000
     133  سبد قلابدار سایز 40cm*80cm               448,750
     134  سبد قلابدار سایز 40cm*60cm                306,250
     135  استند قلابدار   ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm           5,577,500
      136  ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm          5,353,750
     137  ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه  1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm          5,843,750
     138  استند زاویه دار   ست استند  شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm طبقه درچهار طبقه            4,772,500
      139  سبد تکی استند  شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm                  456,250
      140  سبد هایپری تکی زاویه دار با ابعاد 40cm * 95cm               1,440,000
      141  صفحه آسا سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه آسا با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 545,000
      142  صفحه آسا با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                627,500
     143  صفحه آسا با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                707,500
     144  صفحه آسا با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                871,250
     145  صفحه آسا با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,026,250
      146  صفحه آسا با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,185,000
     147  صفحه آسا سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 602,500
     148  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               686,250
      149  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               766,250
      150  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                  930,000
      151  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,083,750
      152  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,242,500
     153  صفحه آسا سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                632,500
     154  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               713,750
     155  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 795,000
      156  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                957,500
     157  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,112,500
     158  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,270,000
      159  صفحه آسا سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه آسا با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                722,500
      160  صفحه آسا با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               828,750
       161  صفحه آسا با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 935,000
      162  صفحه آسا با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,145,000
      163  صفحه آسا با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm           1,353,750
      164  صفحه آسا با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,561,250
      165  صفحه آسا سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 801,250
      166  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 907,500
      167  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,013,750
      168  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,222,500
      169  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,430,000
      170  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               1,640,000
      171  صفحه آسا سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              838,750
      172  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 945,000
     173  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,052,500
     174  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,262,500
     175  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,470,000
      176  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,677,500
     177  صفحه آسا سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه آسا با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm                  905,000
     178  صفحه آسا با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,036,250
      179  صفحه آسا با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,168,750
      180  صفحه آسا با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,426,250
      181  صفحه آسا با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,685,000
      182  صفحه آسا با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,941,250
     183  صفحه آسا سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,003,750
     184  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,136,250
     185  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,267,500
      186  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,526,250
     187  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,782,500
     188  صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             2,041,250
      189  صفحه آسا سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,053,750
      190  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,185,000
       191  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,316,250
      192  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm           1,573,750
      193  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,831,250
      194  صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm               2,090,000
      195  صفحه جنرال سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 501,250
      196  صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                582,500
      197  صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               663,750
      198  صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               826,250
      199  صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                  980,000
      200  صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,138,750
      201  صفحه جنرال سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              558,750
      202  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                  640,000
     203  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                721,250
     204  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              883,750
     205  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,038,750
      206  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,196,250
     207  صفحه جنرال سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               586,250
     208  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               668,750
      209  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm               748,750
      210  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm                 912,500
       211  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,066,250
      212  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,225,000
      213  صفحه جنرال سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                662,500
      214  صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               768,750
      215  صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                875,000
      216  صفحه جنرال با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                987,500
      217  صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,085,000
      218  صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,293,750
      219  صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,501,250
      220  صفحه جنرال سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                741,250
      221  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               846,250
     222  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               953,750
     223  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,066,250
     224  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,163,750
     225  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,371,250
     226  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,580,000
     227  صفحه جنرال سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              778,750
     228  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                885,000
     229  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm                 995,000
     230  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,107,500
      231  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,201,250
     232  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm               1,410,000
     233  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,617,500
     234  صفحه جنرال سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل   صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm               828,750
     235  صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm                961,250
     236  صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,092,500
     237  صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,351,250
     238  صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,608,750
     239  صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,867,500
     240  صفحه جنرال سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm               928,750
      241  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm               1,060,000
     242  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,191,250
     243  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,450,000
     244  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,708,750
     245  صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm              1,965,000
     246  صفحه جنرال سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل   صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm                977,500
     247  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,108,750
     248  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm             1,241,250
     249  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,498,750
     250  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            1,756,250
      251  صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm            2,013,750
     252  حفاظ پلاستیکی   حفاظ پلاستیکی ابعاد 90cm                 78,750
     253  حفاظ پلاستیکی ابعاد 95cm                   82,500
     254  حفاظ پلاستیکی ابعاد 120cm                  98,750
     255  لیبل   لیبل پرشین 95cm                  98,750

برچسب ها:

جنرال قفسه
آیا سوالی در مورد خرید قفسه دارید؟

مشتری گرامی اگر سوالی در ذهن دارید و یا برای قفسه بندی فروشگاه ، قفسه بندی هایپرمارکتی و یا قفسه بندی انبار خود نیازمند اطلاعات دقیق  فنی  و یا حتی لیست قیمت هستید تیم کارشناسان فروش شرکت قفسه بندی جنرال قفسه در هفت روز هفته و حتی در ایام تعطیل پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند .مشاوره رایگان ما را جهت خرید هرگونه قفسه فلزی و یا تجهیزات فروشگاهی از دست ندهید . کیفیت برتر و قیمت های عالی انواع قفسه هایپرمارکتی و قفسه انباری را فقط از جنرال قفسه بخواهید.

021-66902684