فروش قفسه هایپرمارکتی | قفسه بندی هایپرمارکتی | جنرال قفسه | لیست قیمت قفسه راک

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه2,530,000
2ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه3,120,000
3ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه3,707,000
4ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,020,000
5ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه3,855,000
6ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه4,688,000
7ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,507,000
8ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه4,585,000
9ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه5,660,000
10ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه2,600,000
11ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه3,237,000
12ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه3,875,000
13ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,144,000
14ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه4,054,000
15ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه4,965,000
16ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,684,000
17ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه4,865,000
18ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه6,046,000
19ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه2,792,000
20ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه2,806,000
21ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه4,220,000
22ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,400,000
23ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه4,429,000
24ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه5,396,000
25ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه4,275,000
26ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه5,740,000
27ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه7,200,000
28ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,162,000
29ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه3,984,000
30ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه4,808,000
31ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه3,892,000
32ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه5,063,000
33ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه6,253,000
34ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر2 طبقه4,870,000
35ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر3 طبقه6,550,000
36ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 200 سانتیمتر4 طبقه8,227,000
37ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه3,392,000
38ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه3,980,000
39ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه4,568,000
40ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه4,125,000
41ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه4,960,000
42ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه5,795,000
43ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه4,855,000
44ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه5,934,000
45ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه7,010,000
46ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه3,485,000
47ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه4,124,000
48ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه4,760,000
49ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه4,302,000
50ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه5,213,000
51ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه6,123,000
52ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه5,113,000
53ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه6,294,000
54ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه7,475,000
55ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه4,092,000
56ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه4,808,000
57ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه5,588,000
58ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه5,011,000
59ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه6,030,000
60ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه7,053,000
61ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه6,331,000
62ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه7,792,000
63ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه9,249,000
64ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه4,669,000
65ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه5,493,000
66ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه6,321,000
67ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه5,759,000
68ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه6,928,000
69ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه8,111,000
70ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر3 طبقه7,232,000
71ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر4 طبقه8,909,000
72ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 250 سانتیمتر5 طبقه10,589,000
73ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه4,655,000
74ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه5,245,000
75ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه5,836,000
76ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه5,640,000
77ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه6,475,000
78ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه7,308,000
79ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه6,610,000
80ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه7,690,000
81ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 40 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه8,766,000
82ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه4,786,000
83ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه5,425,000
84ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه6,063,000
85ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه5,876,000
86ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه6,787,000
87ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه7,697,000
88ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه6,957,000
89ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه8,138,000
90ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 50 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه9,319,000
91ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه5,086,000
92ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه5,800,000
93ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه6,514,000
94ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه6,321,000
95ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه7,335,000
96ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه8,363,000
97ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه8,067,000
98ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه9,530,000
99ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 60 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه10,993,000
100ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه5,647,000
101ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه6,473,000
102ست راک بازوی 100 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه7,291,000
103ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه7,088,000
104ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه8,271,000
105ست راک بازوی 150 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه9,461,000
106ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر4 طبقه9,062,000
107ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر5 طبقه10,743,000
108ست راک بازوی 200 سانتیمتر عمق 80 سانتیمتر ارتفاع 300 سانتیمتر6 طبقه12,412,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*24,744,000
2ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*35,907,000
3ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*70*47,071,000
4ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*25,423,000
5ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*36,926,000
6ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*70*48,428,000
7ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*26,069,000
8ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*37,895,000
9ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*70*49,719,000
10ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*26,723,000
11ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*38,881,000
12ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*70*411,038,000
13ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*27,386,000
14ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*39,881,000
15ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*70*412,353,000
16ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*24,887,000
17ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*36,126,000
18ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*80*47,359,000
19ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*25,619,000
20ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*37,215,000
21ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*80*48,380,000
22ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*26,314,000
23ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*38,253,000
24ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*80*410,189,000
25ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*27,014,000
26ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*39,313,000
27ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*80*411,618,000
28ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*27,715,000
29ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*310,359,000
30ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*80*413,031,000
31ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*24,836,000
32ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*36,175,000
33ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*90*47,517,000
34ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*25,796,000
35ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*37,495,000
36ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*90*49,193,000
37ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*26,535,000
38ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*38,613,000
39ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*90*410,653,000
40ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*27,294,000
41ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*39,740,000
42ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*90*412,181,000
43ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*28,049,000
44ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*310,869,000
45ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*90*413,689,000
46ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*25,170,000
47ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*36,544,000
48ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*100*47,933,000
49ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*25,991,000
50ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*37,787,000
51ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*100*49,571,000
52ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*26,793,000
53ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*38,954,000
54ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*100*411,148,000
55ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*27,577,000
56ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*310,158,000
57ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*100*412,753,000
58ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*28,380,000
59ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*311,371,000
60ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*100*414,360,000
61ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*25,445,000
62ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*36,987,000
63ست راک سنگین ارتفاع 2 متر115*120*48,520,000
64ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*26,381,000
65ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*38,370,000
66ست راک سنگین ارتفاع 2 متر156*120*410,359,000
67ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*27,272,000
68ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*39,705,000
69ست راک سنگین ارتفاع 2 متر194*120*412,135,000
70ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*28,174,000
71ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*311,054,000
72ست راک سنگین ارتفاع 2 متر230*120*413,896,000
73ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*29,075,000
74ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*312,413,000
75ست راک سنگین ارتفاع 2 متر270*120*415,733,000
76ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*25,083,000
77ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*36,256,000
78ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*70*47,420,000
79ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*25,763,000
80ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*37,272,000
81ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*70*48,780,000
82ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*26,403,000
83ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*38,243,000
84ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*70*410,064,000
85ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*27,071,000
86ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*39,232,000
87ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*70*411,393,000
88ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*27,386,000
89ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*39,881,000
90ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*70*412,353,000
91ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*25,276,000
92ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*36,513,000
93ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*80*47,749,000
94ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*26,003,000
95ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*37,593,000
96ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*80*49,200,000
97ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*26,699,000
98ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*38,644,000
99ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*80*410,590,000
100ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*27,402,000
101ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*39,710,000
102ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*80*412,006,000
103ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*28,104,000
104ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*310,760,000
105ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*80*413,413,000
106ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*25,445,000
107ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*36,760,000
108ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*90*48,065,000
109ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*26,219,000
110ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*37,919,000
111ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*90*49,618,000
112ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*26,976,000
113ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*39,031,000
114ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*90*411,098,000
115ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*27,710,000
116ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*310,158,000
117ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*90*412,608,000
118ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*28,473,000
119ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*311,293,000
120ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*90*414,112,000
121ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*25,649,000
122ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*37,022,000
123ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*100*48,404,000
124ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*26,465,000
125ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*38,256,000
126ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*100*410,049,000
127ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*100*27,253,000
128ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*100*39,441,000
129ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*28,056,000
130ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*310,635,000
131ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*100*413,224,000
132ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*28,863,000
133ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*311,842,000
134ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*100*414,837,000
135ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*26,018,000
136ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*37,553,000
137ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر115*120*49,075,000
138ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*26,961,000
139ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*38,931,000
140ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر156*120*410,920,000
141ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*27,844,000
142ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*310,273,000
143ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر194*120*412,691,000
144ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*28,738,000
145ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*311,618,000
146ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر230*120*414,498,000
147ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*29,635,000
148ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*312,971,000
149ست راک سنگین ارتفاع 2/5 متر270*120*416,296,000
150ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*37,131,000
151ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*48,352,000
152ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*70*59,554,000
153ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*38,194,000
154ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*49,758,000
155ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*70*511,333,000
156ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*39,217,000
157ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*411,117,000
158ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*70*513,015,000
159ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*310,252,000
160ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*412,490,000
161ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*70*514,746,000
162ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*311,283,000
163ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*413,880,000
164ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*70*516,460,000
165ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*37,440,000
166ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*48,738,000
167ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*80*510,035,000
168ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*38,599,000
169ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*410,282,000
170ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*80*511,950,000
171ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*39,693,000
172ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*411,749,000
173ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*80*513,788,000
174ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*310,808,000
175ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*413,232,000
176ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*80*515,658,000
177ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*311,935,000
178ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*414,728,000
179ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*80*517,525,000
180ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*37,717,000
181ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*49,093,000
182ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*90*510,466,000
183ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*38,954,000
184ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*410,728,000
185ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*90*512,520,000
186ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*310,128,000
187ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*412,303,000
188ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*90*514,483,000
189ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*311,333,000
190ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*413,896,000
191ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*90*516,475,000
192ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*312,520,000
193ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*415,503,000
194ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*90*518,468,000
195ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*38,012,000
196ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*49,449,000
197ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*100*510,899,000
198ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*39,309,000
199ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*411,192,000
200ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*100*513,076,000
201ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*310,405,000
202ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*412,862,000
203ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*100*515,164,000
204ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*311,842,000
205ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*414,561,000
206ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*100*517,294,000
207ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*313,107,000
208ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*416,258,000
209ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*100*519,409,000
210ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*38,581,000
211ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*410,172,000
212ست راک سنگین ارتفاع 3 متر115*120*511,780,000
213ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*310,035,000
214ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*412,121,000
215ست راک سنگین ارتفاع 3 متر156*120*514,219,000
216ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*311,440,000
217ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*414,003,000
218ست راک سنگین ارتفاع 3 متر194*120*516,569,000
219ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*312,876,000
220ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*415,903,000
221ست راک سنگین ارتفاع 3 متر230*120*518,947,000
222ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*314,299,000
223ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*417,802,000
224ست راک سنگین ارتفاع 3 متر270*120*521,325,000
225ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*37,625,000
226ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*48,844,000
227ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*70*510,049,000
228ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*38,692,000
229ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*410,252,000
230ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*70*511,828,000
231ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*39,710,000
232ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*411,609,000
233ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*70*513,509,000
234ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*310,728,000
235ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*412,985,000
236ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*70*515,240,000
237ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*311,766,000
238ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*414,374,000
239ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*70*516,953,000
240ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*37,933,000
241ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*49,232,000
242ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*80*510,530,000
243ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*39,093,000
244ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*410,760,000
245ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*80*512,444,000
246ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*310,189,000
247ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*412,244,000
248ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*80*514,282,000
249ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*311,317,000
250ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*413,725,000
251ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*80*516,153,000
252ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*312,429,000
253ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*415,225,000
254ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*80*518,019,000
255ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*38,228,000
256ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*49,601,000
257ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*90*510,978,000
258ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*39,462,000
259ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*411,241,000
260ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*90*513,031,000
261ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*310,635,000
262ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*412,815,000
263ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*90*514,992,000
264ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*311,842,000
265ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*414,405,000
266ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*90*516,953,000
267ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*313,031,000
268ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*416,011,000
269ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*90*518,977,000
270ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*38,536,000
271ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*49,974,000
272ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*100*511,426,000
273ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*39,834,000
274ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*411,718,000
275ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*100*513,571,000
276ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*311,083,000
277ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*413,385,000
278ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*100*515,690,000
279ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*312,368,000
280ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*415,083,000
281ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*100*517,820,000
282ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*313,633,000
283ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*416,784,000
284ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*100*519,934,000
285ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*39,093,000
286ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*410,682,000
287ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر115*120*512,290,000
288ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*310,653,000
289ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*412,739,000
290ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر156*120*514,822,000
291ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*312,059,000
292ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*414,622,000
293ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر194*120*517,171,000
294ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*313,480,000
295ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*416,522,000
296ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر230*120*519,549,000
297ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*314,901,000
298ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*418,483,000
299ست راک سنگین ارتفاع 3/5 متر270*120*521,927,000
300ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*38,212,000
301ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*49,431,000
302ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*70*510,635,000
303ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*39,276,000
304ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*410,839,000
305ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*70*512,413,000
306ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*310,296,000
307ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*412,198,000
308ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*70*514,112,000
309ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*311,333,000
310ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*413,571,000
311ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*70*515,827,000
312ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*312,368,000
313ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*414,961,000
314ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*70*517,555,000
315ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*38,536,000
316ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*49,819,000
317ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*80*511,130,000
318ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*39,680,000
319ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*411,363,000
320ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*80*513,045,000
321ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*310,790,000
322ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*412,832,000
323ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*80*514,885,000
324ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*311,871,000
325ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*414,328,000
326ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*80*516,753,000
327ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*313,031,000
328ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*415,827,000
329ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*80*518,622,000
330ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*90*38,813,000
331ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*90*410,172,000
332ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*310,049,000
333ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*411,842,000
334ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*90*513,619,000
335ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*311,241,000
336ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*413,401,000
337ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*90*515,580,000
338ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*312,429,000
339ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*415,009,000
340ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*90*517,586,000
341ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*313,633,000
342ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*416,599,000
343ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*90*519,579,000
344ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*39,107,000
345ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*410,559,000
346ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*100*512,012,000
347ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*310,405,000
348ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*412,290,000
349ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*100*514,189,000
350ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*311,656,000
351ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*413,973,000
352ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*100*516,275,000
353ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*312,938,000
354ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*415,671,000
355ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*100*518,391,000
356ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*314,206,000
357ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*417,370,000
358ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*100*520,552,000
359ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*39,726,000
360ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*411,317,000
361ست راک سنگین ارتفاع 4 متر115*120*512,922,000
362ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*311,209,000
363ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*413,292,000
364ست راک سنگین ارتفاع 4 متر156*120*515,394,000
365ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*312,581,000
366ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*415,147,000
367ست راک سنگین ارتفاع 4 متر194*120*517,695,000
368ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*314,003,000
369ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*416,953,000
370ست راک سنگین ارتفاع 4 متر230*120*520,075,000
371ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*315,455,000
372ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*418,947,000
373ست راک سنگین ارتفاع 4 متر270*120*522,453,000
374ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*49,894,000
375ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*511,100,000
376ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*70*612,303,000
377ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*411,301,000
378ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*512,876,000
379ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*70*614,435,000
380ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*412,661,000
381ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*514,561,000
382ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*70*616,475,000
383ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*414,035,000
384ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*516,291,000
385ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*70*618,545,000
386ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*415,425,000
387ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*518,019,000
388ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*70*620,614,000
389ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*410,282,000
390ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*511,580,000
391ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*80*612,876,000
392ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*411,828,000
393ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*513,509,000
394ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*80*615,178,000
395ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*413,292,000
396ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*515,333,000
397ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*80*617,388,000
398ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*414,791,000
399ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*517,201,000
400ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*80*619,627,000
401ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*416,275,000
402ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*519,070,000
403ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*80*621,868,000
404ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*410,653,000
405ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*512,026,000
406ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری115*90*613,401,000
407ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*412,290,000
408ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*514,081,000
409ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری156*90*615,859,000
410ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*413,865,000
411ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*516,043,000
412ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری194*90*618,221,000
413ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*415,473,000
414ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*518,037,000
415ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری230*90*620,614,000
416ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*417,062,000
417ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*520,028,000
418ست راک سنگین ارتفاع 4/5 متری270*90*623,00

برچسب ها:

جنرال قفسه
آیا سوالی در مورد خرید قفسه دارید؟

مشتری گرامی اگر سوالی در ذهن دارید و یا برای قفسه بندی فروشگاه ، قفسه بندی هایپرمارکتی و یا قفسه بندی انبار خود نیازمند اطلاعات دقیق  فنی  و یا حتی لیست قیمت هستید تیم کارشناسان فروش شرکت قفسه بندی جنرال قفسه در هفت روز هفته و حتی در ایام تعطیل پاسخگوی سوالات و سفارشات شما هستند .مشاوره رایگان ما را جهت خرید هرگونه قفسه فلزی و یا تجهیزات فروشگاهی از دست ندهید . کیفیت برتر و قیمت های عالی انواع قفسه هایپرمارکتی و قفسه انباری را فقط از جنرال قفسه بخواهید.

021-66902684